سانچارکی: تلویزیون ملی در نشراتش تجدید نظر کند

وزارت اطلاعات و فرهنگ از تک محوری در نشرات رادیو تلویزیون ملی انتقاد می کند. فاضل سانچارکی معین نشراتی این وزارت می گوید که از دیر زمانی به این سو، رادیو تلویزیون ملی به هدف منافع حکومت ها استفاده شده است.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنفرانس علمی تحقیقی تحت عنوان “سرویس های عامه و ملی در عصر دیجیتل” از تک محوری در نشرات رادیو تلویزیون ملی انتقاد می کند. فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید تا زمانی که این رسانه از زبان حکومت به زبان مردم تغییر جایگاه ندهد، جایگاه ملی در میان مردم پیدا نخواهد کرد. آقای سانچارکی تاکید می کند که این رسانه باید به گونه مستقلانه سیاست گذاری کند.

درهمین حال، زرین انزور رییس رادیو تلویزیون ملی بر تغییر شیوه نشراتی این اداره تاکید می کند. آقای انزور می گوید تا زمانی که شیوه نشرات تغییر نکند، رادیو تلویزیون ملی اعتماد مردم را کسب کرده نمی تواند.

این در حالیست که از دیر زمانی به این سو، رادیو تلویزیون ملی زبان گویای حکومت بوده و در هر حالت برای تبین کار های حکومت استفاده شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top