به پیشواز سومین سالگشت در گذشت مارشال فهیم محفلی گرامیداشت در کابل برگزار شد

از سومین سالگشت درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم طی محفلی در کابل بزرگداشت شد. سخنرنان این محفل می گویند که مارشال فهیم برای افغانستان یک پارچه و متحد می اندیشید.

به پیشواز از سومین سالگشت درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری، مجمع ملی جوانان افغانستان در همکاری با شماری از نهادهای مدنی همایشی را تحت نام “نقش مارشال محمد قسیم فهیم در تحکیم وحدمت ملی” در کابل برگزار کرد. سخنرنان این همایش بر نقش برجسته مارشال فهیم در تحکیم وحدت ملی تاکید می کنند. نعمت الله کشاف استاد دانشگاه می گوید که مارشال فهیم برای افغانستان یک پارچه، متحد و آزاد می اندیشید.

درهمین حال، دین محمد مبارز راشیدی وزیر پیشین مبارزه علیه مواد مخدر نیز از رشادت و فداکاری های مارشال محمد قسیم فهیم در دوره های جهاد و مقاومت مردم افغانستان به ویژه در ایجاد حکومت جدید ستایش می کند. آقای راشیدی می گوید که مارشال فهیم یک استوانه بزرگ برای ثبات در کشور بود و با توجه به نا هماهنگی های کنونی نبود او بطور جدی احساس می شود.

مارشال قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری در هژدهم حوت سال سیزده نود و دو خورشیدی به اثر بیماری در کابل درگذشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top