انگیزه تلقی های افراط گرایانه از دین چیست؟

دین و دیانت مرزهایی دارد که انسان مومن و دیندار واقعی مراقب است که از این مرزها تجاوز نکند. اما برخی از انسان ها مقید به مرز نیستند، یا کوتاهی می کنند و به آن نمی رسند، و یا زیاده روی می کنند و از آن عبور می کنند. اینجاست که ماجرای افراط و تفریط آغاز میگردد!

دربرنامه گفتگوی باز این هفته، به بررسی حدود وثغور پدیده افراط و رابطه آن با دین پرداخته ایم.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top