کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ده قرارداد را به ارزش چهار میلیارد افغانی منظور کرده است.

این پروژه ها شامل اعمار سرک، نوسازی بخشی از فابریکه کود و برق مزارشریف، تدارک مواد اعاشوی برای وزارت دفاع ملی و پروژه خدمات تأمین امنیت چندین فرودگاه می شود. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری می گوید که در جلسه امروز کمیسیون تدارکات همچنان در زمینه نگهداری پول مربوط اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا فیصله شده است تا پول متذکره به بانک ملی انتقال شود.

نوشته‌های مرتبط


Top