عملیات نجات مهاجران از سواحل لیبیا موجب تشویق قاچاقچیان شده است

سازمان حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که، عملیات نجات مهاجران از سواحل لیبیا، موجب تشویق قاچاقچیان شده است.

رییس این سازمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته است که، شماری از سازمان های غیردولتی که برای نجات مهاجران، کشتی به مدیترانه فرستاده اند، با گارد ساحلی و کشتی های این سازمان همکاری نمی کنند. وی تاکید کرده است که، قاچاقچیان با اطمینان از اینکه کشتی های این سازمان ها، مهاجران را از دریا می گیرند، روز به روز مهاجران بیشتری را بدون آب و غذا در مدیترانه رها می کنند. پیشتر نیز، سازمان حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا، در گزارشی که در ماه دسامبر منتشر کرده بود، از احتمال وجود تبانی بین برخی از سازمان های غیر دولتی، و شبکه هایی قاچاق مهاجران خبر داده بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top