وزارت معارف نه سند همکاری را برای ارایه خدماتی آموزشی با موسسات امضا کرد

وزارت معارف ۹ سند همکاری را با شماری از موسسات داخلی و خارجی در کابل امضا کرد. وزیر معارف هدف از امضای این سندها را فراهم آوری سهولت های بیشتر در ارایه خدمات آموزشی به دانش آموزان می داند.

این سندهای همکاری در بخش های بهبود توزیع شهادتنامه ها، آموزش مهارت های تشبث، ایجاد صنف های کمپیوتر، کفالت دانش آموزان یتیم، آزمایش بینایی چشم های شماری از دانش آموزان و فراهم سازی زمینه آموزش و پرورش برای دانش آموزان دختر امضا شده است. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید که هرگاه این موسسات در کار تطبیق به موقع این خدمات همکاری نکنند، با آنان برخورد جدی خواهد شد.

وزارت معارف در حالی این سند های همکاری را امضا می کند که به گفته مسوولان این وزارت، به دلایل ناامنی در برخی از مناطق، دروازه مکاتب به روی دانش آموزان بسته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top