افغانستان و اتحادیه اروپا توافقنامه «مشارکت و توسعه» امضا می کند

اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر با افغانستان توافقنامه مشارکت و توسعه را امضا می کند. امضای این توافقنامه تعهدات اتحادیه اروپا برای توسعه افغانستان را که در چارچوپ تعهدات کنفرانس بروکسل در اکتبر دوهزار و شانزده تعیین شده بود، رسمیت می دهد. در این توافقنامه که اصول و شرایط همکاری دو طرف را در آینده تعیین می‌ کند، بر انجام گفتگوهایی منظم در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان تاکید شده است. در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که توافقنامه مشارکت و توسعه شامل موضوعاتی چون تطبیق قانون، توسعه روستاها، مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از پولشویی، مبارزه با ترویسم و جلوگیری از جرایم سازمان یافته و مواد مخدر می شود.

علاوه بر آن، در این توافقنامه همکاری در بخش مهاجرت نیز پیش بینی شده است.

اتحادیه‌ اروپا و افغانستان در حاشیه کنفرانس بروکسل توافقنامه “راه مشترک اتحادیه‌ اروپا و افغانستان را در باره‌ مسایل مهاجرت” امضا کردند که هدف آن آسان ‌تر کردن بازگشت و باز پذیری مهاجران “بی ‌قاعده” از اتحادیه‌ اروپا به افغانستان است.

در همین حال، اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه کشور می ‌گوید که این توافق ‌نامه مشترک، برای هر دو جانب مفید است. به گفته سخنگوی وزارت مالیه، به هر اندازه ای که هماهنگی میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در قبال تداوم کمک‌ ها و تطبیق پروژه‌ ها و برنامه‌ ها وجود داشته باشد، به همان اندازه به منفعت افغانستان است.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که امضای این توافق‌ نامه، تعهد اروپا با افغانستان در جریان دهه تحول از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ را جنبه عملی می ‌دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top