وزارت معارف: سالانه ۳ صد هزار به آمار بی سوادان در کشور اضافه می شود

درحال حاضر حدود ۶۰ درصد شهروندان کشور بی سواد اند. معین سواد آموزی وزارت معارف با بیان این مطلب می گوید که سالانه سه صد هزار به جمع بی سوادان در کشور اضافه می شود.

سواد یک سرمایه بزرگ برای پیشرفت و ترقی کشورها به شمار می رود. اما کم توجهی در بخش سواد آموزی در پانزده سال گذشته در افغانستان ادامه داشته است. سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف می گوید که هم اکنون ۶۰ درصد شهروندان کشور بی سواد اند و سالانه سه صد هزار به آمار بی سوادان در کشور اضافه می شود.

بدون سواد امنیت، ثبات، رشد و پیشرفت در یک کشور مساعد نخواهد شد. اما وزارت معارف دو درصد بودجه خود را برای سواد آموزی اختصاص داده است که نظر به میزان بی سوادی در کشور اندک است. آقای رحیمی می گوید که برای بهبود سواد آموزی در کشور نصاب تعلیمی سال ۱۳۹۶ تغییر کرده است و کتاب های جدید به شیوه های مناسب برای تدریس سواد آموزان در نظر گرفته شده است. این مقام وزارت معارف می افزاید که هم اکنون در روستاهای دور دست کشور هشتاد درصد زنان و هتفاد درصد مردان بی سواد استند. معین سواد آموزی وزارت معارف تاکید می کند که قرار است در سال پیشرو ۲۳۰ هزار سواد آموز زیر پوشش سواد آموزی در کشور قرار گیرند.

از سویی هم، دنیلو پدیلا نماینده یونسکو یا “سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد” در کشور می گوید که، برای پیشرفت افغانستان نیاز است تا در زمینه سواد توجه بیشتر شود. آقای پدیلا می افزاید: “سواد در هر کشور ضامن رشد و ترقی آن به شمار می رود. ما برای کمک به سواد آموزی در افغانستان آماده استیم و در این راستا شهروندان افغانستان را کمک خواهیم کرد. تطبیق نصاب جدید سواد آموزی می تواند در زمینه رشد سواد در افغانستان موثر باشد “

معین سواد آموزی وزارت معارف از نبود بودجه ای کافی این اداره شکایت می کند و می گوید اگر حکومت می خواهد سطح سواد را در کشور بالا ببرد باید بودجه بیشتر را در اختیار این اداره قرار دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top