پس از این قیمت انترنت در کشور ۲۰ درصد کاهش می یابد

پس از این فایبرنوری با ۲۰ درصد کاهش انترنت عرضه می کند.

بلند بودن بهای انترنت همواره در کشور قابل پرسش بوده است. اما حالا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که پس از این شبکه فایبرنوری و دو شرکت مخابراتی دیگر با ۲۰ درصد کاهش به شهروندان کشور انترنت عرضه می کند. احمد شاه سادات سرپرست این وزارت می گوید که یک «ام بی» انترنت که ۱۲۰ دالر به فروش می رسید، پس از این ۹۶ دالر به فروش خواهد رسید. آقای سادات از شرکت های مخابراتی می خواهد که کاهش ۲۰ درصدی را در بهای فروش انترنت عملی کنند.

هم اکنون چهار میلیون تن از شهروندان کشور به خدمات انترنتی دسترسی دارند. وزارت مخابرات برنامه‎ای را روی دست گرفته است که تا چهار سال آیند ۱۵ میلیون تن از شهروندان کشور به خدمات انترنتی دسترسی پیدا می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top