وزیر مخابرات اتهام فساد بر خود را سیاسی می خواند

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اتهام فساد بر خودش را سیاسی می خواند. عبدالرزاق وحیدی می گوید که به دلیل مسایل سیاسی وظیفه اش تعلیق شده است.

آقای وحیدی به دلیل تخلفات قانونی در روند استخدام کارمندان بالمقطع در این وزارت، حیف و میل بخشی از محصول مخابراتی و همکاری نکردن با هیأتی تحقیق، وظیفه اش حدود یکماه قبل ازسوی رییس جمهور به حالت تعلیق در آمده است. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با رد اتهام فساد اداری تعلیق وظیفه اش را سیاسی می داند.

آقای وحیدی می گوید که جمع آوری عواید محصول مخابراتی مسوولیت وزارت مالیه است، اما هیأت تحقیق به دلیل نبود حاکمیت قانون مقصر اصلی را نادیده گرفته است.

به گفته وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، با آنکه یک ماه از تعیلق وظیفه اش می گذرد و از دادستانی خواسته است که تحقیق را از وی آغاز کند، اما تحقیق از وی در خصوص فساد در این اداره آغاز نشده است.

خواستم در این زمینه دیدگاه ریاست جمهوری و یا دادستانی کل را داشته باشیم اما موفق نشدیم. درهمین حال، یک منبع حکومت می گوید که بررسی ها در رابطه به فساد در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جریان دارد، اما به دلیل تخنیکی بودن این بررسی ها زمان گیر است. این سخنان در حالی مطرح می شود که به تازگی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان اعلام کرده است که وزارت مخابرات در اجرای برنامه مبارزه با فساد ناکام بوده است و این وزارت نتوانسته است سیستم را برای شفاف ‌سازی جمع‌آوری محصول مخابراتی ایجاد کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top