استقبال مجلس سنا از به تعلیق درآمدن وظیفه وزیر مخابرات

مجلس سنا برمبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید میکند. اعضای این مجلس به تعلیق در آمدن وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را از جانب رییس جمهور غنی به هدف مبارزه با فساد اداری موثر میدانند.

ریاست جمهوری وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را روز (دو شنبه ۱۳جدی/دی) به حالت تعلیق درآرود. ریاست جمهوری اعلام کرده است که عبدالرزاق وحیدی به دخیل بودن در فساد مالی متهم است و به همین دلیل رییس جمهور کار وی را تا نتیجه تحقیقات و بررسی ‌ها به تعلیق درآورده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‎گوید که تحقیق از کار عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ادامه خواهد یافت و سپس سرنوشت وی مشخص خواهد شد.

این در حالیست که هیأتی به هدف بررسی میزان درآمدها از ده درصد محصول مخابراتی تعیین شده است و گفته می‎شود که وزیر مخابرات در کار این هیأت سنگ انداز می‎کرده است.

اعضای مجلس سنا از این اقدام محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور استقبال می‎کنند. محمد علم ایزدیار عضو مجلس سنا می‎گوید که رییس جمهوری آن عده از مسوولان حکومتی که آلوده به فساد اند را باید سبکدوش کند.

در همین حال دادستانی کل اطمینان داده است که روند مبارزه با فساد اداری در هر رده‎ای که باشد، بررسی خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‎گوید که عبدالرزاق وحیدی در مورد هر گونه حسابدهی برای اداره‌ های مربوط متعهد است. اکنون منتظر باید ماند که نتیجه بررسی ها از موجودیت فساد اداری در وزارت مخابرات چه چیز را آشکار خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top