دانشکده خبرنگاری دانشگاه بغلان، نخستین دور فارغانش را جنشن گرفت

نخستین دانش آموختگان دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بغلان فراغت شان را جشن گرفتند. در نخستین دور فراغت دانش آموختگان رشته خبرنگاری دانشگاه بغلان بیش از صد تن سند فراغت به دست آوردند.

این دانش آموختگان از حکومت می‎خواهند که برای آنان زمینه های کاری ایجاد کند. یلدا ابراهیمی یکی از فارغان دانشکده خبرنگاری دانشگاه بغلان از وزارت تحصیلات عالی انتقاد می‎کند. بانو ابراهیمی می‎گوید که مقام های وزارت تحصیلات عالی در چهار سال گذشته به دانشگاه بغلان حضور نیافتند تا وضعیت تحصیلی این دانشگاه را بررسی کنند. این دانش آموخته رشته خبرنگاری هم‎چنان می‎افزاید که سیستم درسی در دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه بغلان خیلی کهنه است و باید این سیستم تغییر کند.

درهمین حال، همایون رهیاب رییس دانشکده خبرنگاری دانشگاه بغلان از حکومت می‎خواهد که برای تازه فارغان این دانشگاه زمینه کاری ایجاد کند.

این دانشجویان در حالی فارغ می‎شوند که به دلیل نبود زمینه های کاری شماری زیادی از دانش آموخته گان از کشور فرار می‎کنند و به کشورهای دیگر برای پیدا کردن کار پناهنده می‎شوند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top