پژوهشگران محیط زیست از کاهش منابع آبی کشور نگرانی می‎کنند

شماری از پژوهشگران محیط زیست، از بی برنامه گی حکومت در راستای تامین منابع آبی کشور انتقاد میکنند. آنان میگویند که منابع آبی کشور در حال کاهش است و اگر حکومت به بحران منابع آبی توجه نکند، افغانستان با خطر کم آبی روبه رو خواهد شد.

افغانستان کشوری است که حد اقل آب برای زندگی شهروندانش را دارد؛ اما مدیریت نشدن درست منابع آبی کشور سبب شده است که پژوهشگران محیط زیستی از آینده بی آبی افغانستان نگرانی کنند.

این پژوهشگران که از چندی است برای راه یافت های احتمال کم آبی در کشور کار می‎کنند می‎گویند تراکم جمعیت از یک سو و نبود خدمات اساسی از سوی دیگر منابع آبی کشور را با بحران روبه رو کرده است. به گفته آنان، منابع آبی کشور در حال کاهش است و اگر حکومت به بحران منابع آبی توجه نکند، افغانستان با خطر کم آبی روبه رو خواهد شد.

افغانستان در مجموع بیش از پنجاه و هفت میلیون متر مکعب آب دارد. اما به دلیل مدیریت نشدن درست آن، کشورهای خارجی به ویژه همسایه ها از این آب ها بیشتر سود می‎برند. این پژوهشگران خواستار حل مشکلات آبی با کشور های همسایه نیز استند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top