کارگاهی به هدف دسترسی جوانان به منابع مالی در کابل برگزار شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری سکتور خصوصی برنامهای را به هدف دسترسی جوانان به منابع مالی برای ایجاد شغل و تجارت راه اندازی کرده است. سرپرسرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جوانان میخواهد که در کشور بمانند و برای توسعهای آن تلاش کنند.

انجمن قرضه های کوچک افغانستان آستین برزده است تا برای جوانان زمینه های شغلی و تجاری را در داخل کشور فراهم کند. مسوولان این انجمن می‎گویند که آنان با ایجاد فضای ارتباطی میان جوانان و نهادهای مالی سطح دسترسی جوانان به منابع مالی را بیشتر می‎کنند تا آنها از خارج رفتن دست بردارند.

درهمین حال، کمال سادات سرپرسرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که جوانان سرمایه بشری کشور است و باید فرصت کاری در اختیار آنان قرار گیرد تا مصدر خدمت به مردم و جامعه شود. آقای سادات از جوانان نیز می‎خواهد که در کشور بمانند و برای توسعه‏ای آن تلاش کنند.

از سویی هم، شماری از جوانان با استقبال از این کار می‎گویند که امیدوارند با عملی شدن این برنامه فرصت های بیشتر کاری برای آنان ایجاد شود.

این در حالیست که، بر اساس آمار ها، در دو سال گذشته بیش از یکصد پنجاه هزار شهروند کشور به علت فقر و بیکاری مجبور به ترک کشور شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top