ورزشکاران ولایت بغلان با راه اندازی مسابقات خزانی از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند. این ورزشکاران می گویند که نیروهای امنیتی کشور با ریختاند خون شان برای تامین امنیت مردم افغانستان تلاش می کنند. ورزشکاران ولایت بغلان با راه اندازی مسابقات مختلف ورزشی از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند. هلال فرهمند یکی از ورزش کاران […]

ورزشکاران ولایت بغلان با راه اندازی مسابقات خزانی از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند. این ورزشکاران می گویند که نیروهای امنیتی کشور با ریختاند خون شان برای تامین امنیت مردم افغانستان تلاش می کنند.

ورزشکاران ولایت بغلان با راه اندازی مسابقات مختلف ورزشی از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کردند. هلال فرهمند یکی از ورزش کاران ولایت بغلان می گوید که تمام اقشار جامعه باید از نیروهای امنیتی کشور حمایت کنند؛ زیرا نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مردم جان می دهند.

درهمین حال نیروهای امنیتی در بغلان با ستایش از حمایت ورزشکاران وعده می دهند که برای دفاع از کشور آماده هر گونه جان فدایی استند.

نیروهای امنیتی کشور در چند سال اخیر و با شدت گرفتن جنگ، بارها مورد حمایت اقشار گوناگون جامعه قرار گرفته اند. پیش از این نیز چندین بار مردم در بغلان از نیروهای امنیتی کشور حمایت کرده اند.