انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از نبود زمینه های کاری برای جوانان در کشور

شماری از اعضای مجلس نمایندگان از کم کاری حکومت در راستای فراهم سازی زمینه های کاری به جوانان در کشور انتقاد میکنند. آنان می گویند حکومت باید در راستای فراهم سازی زمینه کاری به جوانان کشور توجه جدی کند.

جوانان پس از چند سال تحصیل آماده خدمت گزاری به جامعه اند. دغدغه بزرگ آنان نبود زمینه های کاری در کشور است. جوانان کشور، کم توجهی دراین زمینه را نگران کننده می‏خوانند و از حکومت می‏خواهند که برای شان زمینه کاری را فراهم کند.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز از کم توجهی حکومت در راستای فراهم سازی زمینه های کاری به جوانان کشور انتقاد می کنند. جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید: تازمانی که برای جوانان زمینه کاری فراهم نشود، دامنه جنگ و اعتیاد به مواد مخدر از کشور برچیده نخواهد شد. به گفته آقای مهدوی، گسترش ناامنی و افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور مستقیما به بیکاری جوانان ارتباط دارد. این درحالیست که نبود زمینه کاری بسیاری از جوانان را مجبور به مهاجرت های غیرقانونی نیز کرده است. سال جاری میلادی افغانستان پس از سوریه بیشترین میزان مهاجران در جهان را داشت.

نوشته‌های مرتبط


Top