نخستین نمایشگاه اختراعات دانش آموزان در کابل افتتاح شد

نخستین نمایشگاه اختراعات دانش آموزان در کابل افتتاح شد. وزیر معارف می گوید که برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای تشویق دانش آموزان را مهم است.

با آن که در بسا موارد دانش آموزان و دانشجویان کشور به اختراعات کوچک و بزرگ دست زده اند، اما عدم حمایت حکومت باعث فراموشی آنان شده است. به منظور تشویق دانش آموزان برتر در کشور به ویژه مکتب های شهرکابل، وزارت معارف نخستین نمایشگاه اختراعات دانش آموزان را در کابل افتتاح کرد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید که برگزاری این گونه نمایشگاه ها در راستای تشویش و ترغیب دانش آموزان در نو آوری مهم است.

در همین حال سعید منصور رییس معارف شهر کابل می گوید که اداره تحت امرش به منظور بلند بردن کیفیت درسی در کابل برنامه های مختلفی را روی دست گرفته است. آقای منصور، هدف برگزاری این نمایشگاه را بلند بردن کیفیت درسی در مکتب های شهر کابل عنوان می کند.

دانش آموزان مکتب های شهر کابل در بخش های مختلفی ساینسی دست به اختراعات کوچک و بزرگ زده اند. این اختراعات شامل چرخبال ها، لابراتوراها و داروهای طبیعی است که دانش آموزان آنرا ساخته اند. اختراع کنندگان این ماشین ها می گویند که اگر حکومت از آنان حمایت کند، به اختراعات بیشتری دست خواهند زد.

وزیر معارف، این اختراعات را دستآورد بزرگ در معارف کشور می داند و می گوید که به مخترعان این ماشین ها توجه جدی می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top