نهاد‎های مدافع خبرنگاران از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور نگرانی می‎کنند

شماری از نهادهای مدافع خبرنگاران از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور نگرانی می کنند. اعضای این نهاد ها می گویند که در یک هفته گذشته بیش از نه خبرنگار مورد و لت وکوب و تهدید قرار گرفته اند.

تاهنوز کار موثر از سوی حکومت برای تامین امنیت جانی خبرنگاران در کشور صورت نگرفته است. شماری از نهادهای مدافع خبرنگاران از افزایش خشونت علیه کارکنان رسانه ها در کشور نگرانی می کنند. حامد پویا مسوول نهاد بازار رسانه ها می گوید که در یک هفته گذشته بیش از ۹ خبرنگار لت و کوب شده اند. آقای پویا از حکومت می خواهد که در راستای تامین امنیت خبرنگاران تلاش بیشتر کند.

درهمین حال، عبدالصبور سریر مدیر مسوول رورنامه کابل تایمز که به تازگی از سوی افراد مسلح ناشناس مورد لت و کوب قرار گرفته است، از حکومت می خواهد که عاملان این قضیه را مجازات کند.

این درحالیست که همواره حکومت تامین امنیت خبرنگاران را یکی از اولویت هایش می داند و بر پاسداری از حقوق آنان تاکید می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top