نخستین همایش ترویج فرهنگ حق طبع و نشر در کابل برگزار شد

نخستین همایشی ترویج فرهنگ حق طبع و نشر در افغانستان، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از نهاد های مدافع رسانه ها در کابل برگزار شد. وزیر عدلیه می گوید که، قانون حق طبع و نشر که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است به زودی در جریده ی رسمی نشر خواهد شد.

شماری از خبرنگاران و مسوولان رسانه ها در افغانستان می گویند که تطبیق نشدن قانون حق طبع و نشر در کشور سبب شده تا حق آنها تلف شود. به منظور ترویج فرهنگ حق طبع و نشر در کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه خبرنگاران و اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان همایشی را تحت نام”نخستین نشست ترویج فرهنگ حق طبع و نشر در افغانستان” در کابل برگزار کرده است.

دکتور بصیر انور وزیر عدلیه از تلاش هایی حکومت در راستای حل مشکلات حق طبع و نشر خبر می دهد. آقای انور می گوید که در قانون جدید که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است مشکلات موجود در قانون حق طبع و نشر برطرف خواهد شد.

درهمین حال، سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ مراعات نشدن قانون حق طبع و نشر را از مشکلات اساسی در کار رسانه های کشور می داند. بانو مصطفوی اظهار امیدواری می کند که با عملی شدن قانون حق طبع و نشر این مشکل برطرف شود.

در یک و نیم دهه پسین آزادی بیان و افزایش رسانه ها به عنوان یکی از دستآورد های مهم خوانده می شود. اما هنوزهم مشکلات در برابر کار رسانه ای در کشور وجود دارد. آگاهان می گویند که نیاز است تا حکومت وحدت ملی و سایر نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران برای رفع این مشکلات تلاش هایی جدی کنند.


Top