راهکار دسترسی باز در سکتور مخابرات به اجرا گذاشته شد

راهکار دسترسی باز در بخش مخابرات به مرحله اجرایی گذاشته شد. این راهکار حدود یک ماه پیش از سوی شورای عالی اقتصادی تأیید شده بود. وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که با اجرایی این راهکار زمینه جذب سرمایه گزاری بیشتر در سکتور مخابرات مساعد خواهد شد.

عبدالرزاق وحیدی‌ وزیر مخابرات و تکنالوژی می گوید که با استفاده از این راهکار زمینه برای جذب سرمایه گزاری بیشتر در سکتور خصوصی فراهم می شود و محیط سالم و سودمندی برای سکتور ارتباطات به وجود می آید. به گفته آقای وحیدی، ویژگی این راهکار این است که انحصار دولتی می شکند و سکتور خصوصی می تواند خدمات مخابراتی و انترنیتی با کیفیت را به شهروندان ارایه کند و در راستای رشد اقتصاد کشور با دولت همکار باشد. به باور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اجرایی شدن این راهکار افغانستان گام مهمی در راستای ارتقای جایگاهش به حیث گذرگاه اطلاعات و تکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی پیدا خواهد کرد. وی همچنان یاد آور شد که تا سال دوهزار و بیست میلادی برای پانزده میلیون تن در کشور امکان دسترسی به خدمات انترنتی با کیفیت و مصوون فراهم خواهد شد.

در همین حال، عبدالستارمراد وزیر اقتصاد می گوید که با تطبیق این راهکار فرصت های کاریابی افزایش خواهد یافت و حکومتداری الکترونیک نیز تقویت خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top