از روزجهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. رییس اجرایی حکومت دسترسی به اطلاعات را حق مردم می داند و می گوید که هیچ کس فراتر از قانون عمل کرده نمی تواند.

هنوزهم دسترسی به اطلاعات در کشور با دشوارهایی روبرو است. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان با نشر یک گزارش تازه می گوید که سال روان میلادی بدترین سال در زمینه دسترسی به اطلاعات در کشور بوده است. به همین هدف از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با تاکید بر حمایت از آزادی بیان و رسانه ها، دسترسی به اطلاعات را حق مردم می داند.

آقای عبدالله می گوید که بدون ارج گذاشتن به آزادی بیان مردم به توسعه دست نخواهند یافت. وی تاکید می کند که هیچ کس حق ندارد فراتر از قانون عمل کند.

درهمین حال، تدامیچی یاماتو فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که بدون دسترسی مردم به اطلاعات، رسیدن به صلح و مبارزه با فساد در افغانستان دشوار خواهد بود.

ازسویی هم فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که دسترسی مردم به اطلاعات سنگ تهداب دموکراسی است و حکومت باید در راستای اطلاع رسانی برای مردم همکاری کند.

این در حالیست که رییس جمهور غنی قانون حق دسترسی به اطلاعات را در شش فصل و سی و چهار ماده دو سال پیش توشیح کرده است. هنوزهم شماری از فعالان رسانه‎ای از تطبیق نشدن این قانون در کشور انتقاد می کنند. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که در شش ماه نخست سال روان میلادی ۳۳ درصد خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است.


Top