آگاهان: استاد شهید از بنیان‎گذاران نظام جدید بود

شماری از آگاهان سیاسی نقش رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدینربانی را در تشکیل نظام جدید موثر و اساسی می دانند. آنان می گویند که استاد شهید پس از فرو پاشی رژیم طالبان به عنوان یک بازوی قوی از نظام کنونی حمایت کرد.

شهروندان کشور پس از نشت بن در اول ماه جدی/دی سال ۱۳۸۰ خورشیدی نخستین بار انتقال قدرت را به گونه مسالمت آمیز تجربه کرده اند. رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور، استاد برهان الدین ربانی نظام سیاسی را در این روز به حامد کرزی رییس اداره انتقالی تسلیم کرد. در تاریخ معاصر افغانستان، استاد شهید نخستین رییس جمهوری است که قدرت را به گونه مسالمت آمیز تسلیم کرده است.

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که رهبر جهاد و مقاومت پس از شکل گیری نظام جدید در کشور، به عنوان بازوی قوی از این نظام حمایت کرد. قاضی راز محمد دلیلی آگاه سیاسی می گوید که نقش رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور در تشکیل نظام جدید موثر و اساسی بود و اگر دراین زمینه همکاری نمی کرد افغانستان صاحب چنین شرایط نمی شد.

این آگاه سیاسی، ایجاد ثبات دایمی و صلح سراسری در کشور را یکی از خواست های استاد شهید می داند و تاکید می کند که استاد شهید برای ثبات سیاسی حکومت پس از خود تلاش کرد و در این راه شهید شد.

استاد شهید باتمام نفوذ که در میان مردم کشور داشت، از نظام سیاسی به رهبری حامد کرزی رییس جمهور پیشین حمایت کرد و تلاش می کرد که صلح و ثبات دایمی در افغانستان حاکم شود و سر انجام در راه آوردن صلح شهید شد.

نوشته‌های مرتبط


Top