شورای امنیت: حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان در پاکستان طرح ریزی شده بود

در جلسه فوق العاده شورای امنیت ملی جزئیات حمله تروریستی شب گذشته در دانشگاه بررسی شده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که بررسی اسناد و یافته های موثق ریاست عمومی امنیت ملی نشان می دهد که حمله از آن طرف خط دیورند سازمان دهی و مدیریت می شد. در همین حال رییس ستاد ارتش پاکستاده وعده کرده که بعد از بررسی این رویداد از چگونگی اقدامات به جانب افغانستان معلومات ارایه خواهد کرد.

حمله بر دانشگاه امریکایی افغانستان نخستین حمله تروریستی بر یک نهاد تحصیلی طی بیش از یک دهه به شمار می رود. هنوز مسوولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته است.

در نشست فوق العاده شورای ملی صبح روز پنجشنبه همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ریاست جمهوری می گوید که بررسی اسناد و یافته های موثق ریاست عمومی امنیت ملی نشان می دهد که حمله از آن طرف خط دیورند سازمان دهی و مدیریت می شد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که بررسی بیشتر رویداد و شواهد به دست آمده هنوز هم جریان دارد.

به اساس این خبرنامه، رییس جمهور غنی در حالی که اعضای شورای امنیت ملی حضور داشتند، با جنرال راحیل شریف رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان صحبت تیلفونی کرده است و خواهان اقدامات جدی و عملی علیه تروریستانی شده است که این حمله را سازماندهی می کردند. جنرال شریف وعده سپرده است که بعد از بررسی موضوع از چگونگی اقدامات به جانب افغانستان معلومات ارایه خواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top