دومین همایش علمی و پژوهشی امام جعفر صادق در کابل برگزار شد

معاون دوم ریاست اجرایی با تاکید بر مبارزه جدی علیه افراط گرایی، رشد این پدیده را به آینده جهان اسلام خطرناک می داند. معاون دوم ریاست اجرایی که در دومین همایش علمی پژوهشی امام جعفر صادق در کابل صحبت می کرد، از علمای جهان اسلام در خواست کرد که، در راستای شناسایی افراط گرایی به مسلمانان تبلیغ کنند.

شماری از عالمان دینی و مقام های بلند پایه حکومتی با راه اندازی همایشی در کابل، از شخصیت و کار کرد امام جعفر صادق تحت نام “دومین همایش علمی- پژوهشی امام جعفر صادق” بزرگداشت کردند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که در این همایش صحبت می کرد، افراط گرایی را یکی از مشکلات اساسی فرا راه جهان اسلام خواند و گفت که این مسوولیت علما است تا جهان اسلام را از شر این پدیده نجات دهند

آقای محقق می گوید که کارکرد ها و رشادت های امام جعفرصادق در راستای نشر و پخش آموزه های اسلامی نشان می دهد که او یک شخصیت بی نظیر در تاریخ جهان اسلام است و جوانان باید از او الگو بگیرند.

در حالی معاون دوم ریاست اجرایی، بر مبارزه جدی علیه افراط گرایی در کشور های اسلامی تاکید می کند که سال هاست این پدیده به بهانه های متفاوتی از مردم افغانستان قربانی گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top