آگاهان: حکومت برای آوردن اصلاحات انتخاباتی وقت کشی می کند

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که برگزاری انتخابات در سال روان خورشیدی ناممکن است. این آگاهان سیاسی حکومت را متهم می کنند که در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور وقت کشی می کند.

پس از آن که فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی کشور از سوی اعضای کمیته مختلط تایید نشد، هیات اداری مجلس نمایندگان می گوید که فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان تعطیلات تابستانی این مجلس نافذ است.

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور وقت کشی می کند.

احمد ذکی آگاه سیاسی می گوید که حکومت در کار اصلاح نظام انتخاباتی کشور جدی نیست و با توجه به وقت کشی های حکومت در این راستا، برگزار انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در سال روان خورشیدی نا ممکن است.

این درحالیست که نهاد های ناظر بر روند انتخابات، حکومت و شورای ملی را متهم می کنند که در کار اصلاح نظام انتخاباتی کشور سهل انگاری می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top