اتاق تجارت و صنایع: قانون مالیات تعدیل شود

اتاق تجارت و صنایع پیش پرداخت مالیاتی برای سکتور خصوصی را مشکل زا می داند و خواهان تعدیل قانون اداره امور مالیات است.

مسوولان اتاق تجارت و صنایع از کار کرد حکومت در راستای رشد سکتور خصوصی سخت انتقاد می کنند. عتیق الله نصرت رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید که حکومت با اجرای قانون اداره امور مالیات، سکتور خصوصی را با مشکل مواجه کرده است. آقای نصرت تطبیق قانون اداره امور مالیات در کشور را به ضرر سکتور خصوصی می داند و خواهان تعدیل این قانون از جانب حکومت است.

این مسوول اتاق تجارت و صنایع هشدار می دهد که اگر حکومت به خواست آنان پاسخ مثبت ندهد دست به اعتراض های بیشتر خواهند زد.

قانون اداره امور مالیات سال گذشته از سوی رییس جمهور توشیح شد. به گفته مسوولان اتاق تجارت و صنایع، تطبیق این قانون سیستم تجارتی کشور را با مشکل روبرو کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top