رستمی: برای ۷۶ هزار تن در پنج ولایت کشور زمینه کار ایجاد می شود

قرار است در مرحله دوم برنامه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات برای بیش از هفتاد و شش هزار تن در پنج ولایت کشور زمینه کار ایجاد شود.

بیکاری در کنار ناامنی از مشکلات روز افزون شهروندان کشور است. خیلی ها که سند فراغت از دانشگاه بدست دارند برای پیداکردن مأموریت بسیار عادی سال ها انتظار می کشند. وزارت احیا وانکشاف دهات برای کاهش آمار بیکاری درکشور برنامه هایی را روی دست دارد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که قرار است در مرحله دوم برنامه کار یابی وزارت احیا و انکشاف دهات برای بیش از هفتاد و شش هزار تن در پنج ولایت کشور زمینه کار ایجاد شود.

این برنامه از سوی کشور های کمک کننده تمویل می شود. سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات تاکید می کند که با توجه به حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای کمک کننده از برنامه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات، قرار است دو ماه بعد مرحله سوم برنامه کار یابی در سی و چهارولایت کشور آغاز شود.

در حالی وزارت احیا و انکشاف دهات از ایجاد زمینه کار برای بیکاران در کشور خبر می دهد که بر اساس آمار ها در حال حاضر نزدیک به یک و نیم میلیون تن در کشور بیکار اند که بخش بزرگ این بیکاران را افراد تحصیل کرده تشکل می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top