رسمتی: بیش از ۵۰ هزار پروژه توسعه ای در ۶ ماه گذشته در روستا ها تطبیق شده است

وزارت احیا وانکشاف دهات می گوید که درشش ماه اول سال مالی روان، بیش از ۵ هزار پروژه توسعه ای را در سکتور های مخلتف تکمیل و به بهره برداری سپرده اند.

وزارت احیا و انکشاف دهات مسوولیت دارد که سالانه با برنامه های توسعه ای به مردم در روستا ها برنامه های رفاهی را درنظر بگیرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در شش ماه سال مالی روان، ۵۲۴۷ پروژه انکشافی را در سکتور های مخلتف تکمیل و به بهره برداری سپرده اند.

سخنگوی این وزارت تاکید می کند که با عملی شدن این پروژه ها برای دوصدهزار باشند کشور زمینه کار مساعد شده است. به گفته آقای رستمی، تکمیل شدن این پروژه ها ۳۷۰۰ روستا را باهم وصل کرده است.

تطبیق پروژهای توسعه ای و ایجاد زمینه های کار در روستاها سبب کاهش تراکم نفوس در شهرها می شود. به باور آگاهان اگر ظرف سال های گذشته خدمات خوبی برای باشندگان کشور در دهات ارایه می شد، اکنون شهرهای بزرگ گواه تراکم نفوس نمی بود.

نوشته‌های مرتبط


Top