چهل و هفت درصد روستا نشینان به راه های مواصلاتی دسترسی ندارند

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که هنوزهم ۴۷ درصد شهروندان که در روستاهای دور زندگی می کنند به راه های مواصلاتی دسترسی ندارند.

بیش از یک دهه می شود که جامعه جهانی در بخش های مختلف به ویژه سرک سازی در افغانستان هزینه های هنگفتی کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که تاکنون ۴۴ هزار کیلو متر سرک روستایی از سوی این وزارت ساخته شده است. آقای رستمی می افزاید که هنوز هم ۴۷ درصد شهروندان کشور که در روستاهای دور زندگی می کنند به راه های مواصلاتی دسترسی ندارند.

سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که تاکنون ۷۳۰ میلیون دالر برای جاده سازی از سوی این وزارت در کشور هزینه شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top