نمایشگاه “بهار قرآنی” در کابل برگزار شد

شورای عالی قرآنی افغانستان نمایشگاهِ را تحت نام”بهار قرآن” در کابل برگزار کرده است. حاجی عباس حسن زاده مسوول برگزاری این نمایشگاه هدف از برگزاری آنرا ترویج فرهنگ یاد گیری قرآن کریم عنوان می کند.

فهم درست از معنای قرآن عظیم الشأن از اهداف عمده برگزاری این نمایشگاه گفته شده است. برگزار کننده این نمایشگاه می گوید که نزدیک به هشت سال است که درماه مبارک رمضان شورای عالی قرآنی افغانستان از هشتم ماه رمضان تا هژدهم آن نمایشگاه بهار قرآنی را در کابل برگزار می کند. حاجی عباس حسن زاده مسوول برگزاری این نمایشگاه هدف از برگزاری این گونه نمایشگاه ها را ترویج فرهنگ یادگیری قرآن عنوان می کند.

درهمین حال شماری از اشتراک کنندگان این نمایشگاه می گویند که برگزاری نمایشگاه قرآنی در راستای بلند بردن فهم جوانان کشور از قرآن موثر است.

مسوولان این نمایشگاه می گویند که نسبت به سال هایی گذشته حضور شهروندان برای اشتراک در نمایشگاه قرآنی بیشتر شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top