شماری از شهروندان کشور در کابل راهپیمایی کردند

راهپیمایی صد ها تن از شهروندان کشور در پیوند به گروگان گیری در شمال کشور از سوی پولیس به خشونت کشانیده شد. معترضان حکومت را به ناتوانی در راستای تامین امنیت شهرودان متهم می کنند و خواهان رهایی افراد گروگان گرفته شده از سوی گروه طالبان استند. آنان، با سر دادن شعار های ما امنیت می خواهیم، از حکومت می خواهند که، امنیت شاهراه های کشور را تأمین کند.

صبح زود شماری از شهروندان کشور به منظور دادخواهی برای گروگان گیری ها شاهراه تخار-کندز به جاده ها ریختند. راهپیمایی از پارک شهرنو کابل آغاز شد و معترضان با سر دادن شعار ضد حکومتی به سمت دروازه ارگ ریاست جمهوری حرکت کردند. معترضان، حکومت را به ناتوانی در راستای تأمین امنیت شهروندان متهم می کند و خواهان رهایی افراد گروگان گرفته شده از سوی طالبان در شاهراه کندز- تخار استند.

اینجا نزدیک دروازه ورودی ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار است. نیروهای امنیتی موانع برای پیش رفتن معترضان گذاشته اند و مانع می شوند تا اعتراض کننده ها به دوارزه ارگ نزدیک نشوند. دیری نمی گذرد که پولیس با معترضان برخورد می کند شماری را نیز زخمی می سازد.

معترضان با شر دادن شعار های ما امنیت می خواهیم، از حکومت می خواهند که، امنیت شاهراه های کشور را تأمین کند. آنا هشدار می دهند تازمانی که، حکومت در راستای رهایی گروگان ها و امنیت شهراه ها توجه نکند، دست از اعتراض برنخواهند داشت.

این در حالیست که حدود ده روز قبل مخالفان مسلح دولت یک موتر مسافری نوع سه صدو سه را متوقف و بیش از چهل سافر را با خود بردند که هنوز از سرنوشت شماری آنان معلوم نیست.

نوشته‌های مرتبط


Top