تأکید وزیر دفاع ترکیه بر حمایت از استقرار صلح و ثبات در افغانستان

وزیردفاع ترکیه با تأکید برحمایت کشورش از مبارزه علیه تروریزم در افغانستان، بر بهبود روابط منطقه‌ای افغانستان با همسایگان و حل مشکلات از طریق مذاکره تأکید کرده است. وزیر دفاع ترکیه می گوید که، کشورش از استقرارصلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و پیروزی افغانستان در مبارزه با تروریزم پیروزی ترکیه است. در همین حال، رییس اجرایی با ستایش از کمک های ترکیه به افغانستان و با اشاره به تهدیدهای امنیتی? تروریزم را تهدید مشترک برای هردو کشور خوانده و بر مبارزه مشترک دو کشور با این پدیده تأکید کرده  است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، با فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه در کابل دیدار و گفتگو کرده است. مسوول رسانه ای ریاست اجرایی می گوید که در این دیدار هر دو جانب بر تقویت روابط دو کشور تأکید کردند. به گفته ی مسوول رسانه ای ریاست اجرایی در این دیدار، داکتر عبدالله عبدالله، باستایش از کمک های ترکیه به افغانستان، ترکیه را کشور دوست و برادر افغانستان خوانده و روابط میان دو کشور را تاریخی و مستحکم توصیف کرده است. وی می گوید که، در این دیدار رییس اجرایی با اشاره به تهدیدهای امنیتی? تروریزم را تهدید مشترک برای هردو کشور خوانده است.

مسوول رسانه ای ریاست اجرایی می گوید که، در این دیدار، وزیردفاع ترکیه با تأکید برحمایت ترکیه از مبارزه علیه تروریزم در افغانستان، بر بهبود روابط منطقه‌ای افغانستان با همسایگان و حل مشکلات از طریق مذاکره تأکید کرده است. وزیر دفاع ترکیه تأکید کرده است که، کشورش از استقرارصلح و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و پیروزی افغانستان در مبارزه با تروریزم پیروزی ترکیه است.

وی می گوید که، در این دیدار وزیر دفاع ترکیه از همکاری‌های مالی و نظامی به افغانستان و فراهم ساختن بورس‌های تحصیلی به  دانشجویان این کشور سخن گفته و برادامه همکاری میان ارتش‌های دوکشورنیز تاکید کرد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top