آغاز توزیع تابلیت های فولیک اسید برای دانش آموزان دختر

وزارت های صحت عامه و معارف روند توزیع تابلیت های فولیک اسید به دختران دانش آموز در چهارده ولایت کشور را آغاز کرده است.

وزارت معارف در همکاری با وزارت صحت عامه، برنامه توزیع تابلیت های فولیک اسید برای دانش آموزان دختر را از پایتخت آغاز کرد. محمد اسلم احمدی رییس صحت وزارت معارف می گوید که روند توزیع این تابلیت در چهارده ولایت کشور تطبیق شده است. آقای احمدی، تأکید می کند که در هفته آینده این برنامه در بیست ولایت باقی مانده نیز عملی خواهد شد.

درهمین حال، ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه می گوید که شهروندان کشور با کمبود آهن و منرال ها مواجه اند و تطبیق این تابلیت ها برای تقویت کم خونی مفید است.

بانو طارق از شهروندان کشور به ویژه دختران زیر سن می خواهد که هفته یک بار از تابلیت های فولیک اسید استفاده کنند.

تابلیت فولیک اسید از ترکیب آهن و منرال ها ساخته شده است و استفاده از این تابلیت برای زنان در راستای جلوگیری از ضایع شدن خون کمک می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top