کارمندان شماری از ادارات دولتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آموزش می بینند

معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با صندوق وجهی جمعیت ملل متحد، برنامه آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی را در کابل افتتاح کرد. شهروندان کشور همیشه از نبود ظرفیت در میان کارکنان ادارات دولتی شکایت داشته اند. به همین هدف، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در همکاری با صندوق وجهی جمعیت ملل متحد برنامه آموزشی برای کارکنان ادارات دولتی و جوانان کشور را روی دست گرفته است.

کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که از طریق این برنامه، شماری از جوانان و کارکنان ادارات دولتی را به خارج کشور به هدف فراگیری آموزشی های علمی و فنی می فرستد.

در حالی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه آموزشی برای کار کنان ادارات دولتی را روی دست گرفته است که در حال حاضر شماری زیادی از کارکنان ادارات دولتی از ظرفیت خوب کاری برخور دار نیستند و این امر سبب کندی کار در شماری از ادارات دولتی شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top