شکایت باشندگان کابل از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی

شماری از باشندگان کابل از بلند رفتن بهایی مواد خوراکی در بازار های پایتخت شکایت می کنند. آنان می گویند که، با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، قیمت مواد خوراکی در بازار های پایتخت بلند رفته است. شماری از دکانداران، علت بلند رفتن بهایی مواد خوراکی را بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول افغانی می دانند. در همین حال، شماری از مشتریان حکومت را متهم می کنند که کنترول در بازار ندارند و این کار سبب بلند رفتن نرخ ها شده است.

همه ساله با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، بهایی مواد خوراکی به گونه سرسام آوری در بازار های کشور افزایش می یابد. شماری از باشندگان کابل از بلند رفتن بهایی مواد خوراکی در بازار های پایتخت شکایت می کنند. آنان می گویند که، با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، قیمت مواد خوراکی در بازار ها بلند رفته است. آنان، حکومت را متهم می کنند که، کنترول در بازار ندارد و این امر سبب بلند رفتن نرخ ها شده است.

درهمین حال، شماری از دکان داران، بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در آستانه ماه مبارک رمضان را تایید می کنند؛ اما دلیل آن را بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول افغانی، افزایش محصول گمرکی و بلند رفتن کرایه حمل و نقل عنوان می کنند.

این در حالیست که، افغانستان از جمله کشورهایی وارداتی به شمار می رود که مواد اولیه خویش را از کشور ها همسایه وارد می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top