شورای امنیت ملی راهبرد مبارزه با نفوذی های دشمن را تصویب کرد

شورای امنیت ملی ریاست جمهوری، راهبرد مبارزه با نفوذی های دشمن را تصویب کرد. رییس جمهور غنی به ارگان های ذیربط دستور داده است تا برای شناسایی عناصر نفوذی دشمن اقدام جدی کنند.

عناصر نفوذی دشمن در صفوف نظامیان کشور همواره فاجعه آفریده است. به همین هدف، روز گذشته شورای امنیت ملی ریاست جمهوری، راهبرد مبارزه با عناصر نفوذی های دشمن را تصویب کرد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور به اساس این راهبرد به نهاد کشفی و استخبارتی دستور داده است که برای شناسایی عناصر نفوذی دشمن اقدام جدی کنند و آنان را مورد پی‎گرد قرار دهند.

در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان، با استقبال از تصویب راهبرد مبارزه با عناصر نفوذی دشمن در صفوف ارگانهای امنیتی می گویند که باید این راهبرد به نفع، منافع ملی کشور استعمال شود.

ازسویی هم شماری از آگاهان نظامی می گویند تا زمانی که قانون بالای همه یکسان تطبیق نشود، نمی توان جلوی عناصر نفوذی دشمن را در ارگانهای امنیتی گرفت.

درحالی شورای امنیت ملی ریاست جمهوری دست به تصویب راهبرد مبارزه با عناصر نفوذی دشمن در صفوف نظامیان کشور زده است که به گفته‎ی آگاهان نظامی، کم توجهی ارگانهای کشفی و استخباراتی سبب شده است تا عناصر نفوذی دشمن در صفوف نظامیان کشور رخنه کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top