فیفا: برگزاری انتخابات در ماه میزان ناممکن خواهد بود

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با تأکید بر اصلاح نظام انتخاباتی، از اعضای مجلس نمایندگان می خواهد که هرچه عاجل فرمان جدید تقنینی رییس جمهور در کار اصلاح نظام انتخاباتی را وارد آجندای این مجلس کنند. مسوولان این بنیاد، یک بار دیگر حکومت را متهم می کنند که در راستای اصلاح نظام انتخاباتی وقت کشی می کند. در همین حال، شماری از احزاب سیاسی می گویند که اگر نظام انتخاباتی اصلاح نشود، در انتحابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اشتراک نخواهند کرد.

چند قبل ریاست جمهوری فرمان جدید تقنینی مبنی بر چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی را به مجلس نمایندگان فرستاده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، درنشستی در کابل، یک بار دیگر حکومت را متهم می کند که در کار اصلاح نظام انتخاباتی وقت کشی می کند. مسوولان این بیناد می گویند که با توجه به اراده ضعیف حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات در میانه های تابستان و خزان سال روان خورشیدی ناممکن خواهد بود.

مسوولان این بنیاد همچنان، از اعضای مجلس نمایندگان می خواهند که هرچه عاجل فرمان جدید تقنینی رییس جمهور را وارد آجندای مجلس کنند.

در همین حال؛ شماری از احزاب سیاسی، حکومت را به سهل انگاری در کار اصلاح نظام انتخاباتی متهم می کنند و هشدار می دهند که اگر نظام انتخاباتی اصلاح نشود، در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی اشتراک نخواهند کرد.

درحالی نهاد های ناظر بر روند انتخابات از سهل انگاری حکومت در کار اصلاح نظام انتخاباتی و کم کاری اعضای مجلس نمایندگان در پیوند به تصویب فرمان جدید تقنینی انتقاد می کنند منشی مجلس نمایندگان گفته بود که فرمان جدید تقنینی رییس جمهور به زودی وارد آجندای مجلس خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top