سفیر چین: افغانستان نقطه اتصال کشور های منطقه است

 یا و چینگ سفیر چین در کابل، هشدار می دهد اگر افغانستان نقطه وصل برای تجارت کشور های منطقه مبدل نشود، بازار این کشورها به حاشیه خواهند رفت. سفیر چین در افغانستان همچنان، بر گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان تأکید می کند. در همین حال، معین سیاسی وزارت امور خارجه می گوید که  وصل شدن افغانستان با کشور های منطقه در تأمین صلح و رشد اقتصادی بااهمیت است.

وزارت امور خارجه برای آغاز کار  پروژه راه ابریشم، نشستی را در همکاری با سفارت چین در افغانستان،  در کابل راه اندازی کرده است. سفیر چین که در این نشست صحبت می کرد، وصل شدن افغانستان از مسیر راه ابریشم، با کشورهای منطقه را در راستای گسترش روابط تجاری با اهمیت عنوان می کند و می گوید اگر افغانستان به نقطه وصل کشور های منطقه مبدل نشود، بازار  این کشورها، به حاشیه خواهند رفت.

سفیر چین می گوید که افغانستان برای کشورهای منطقه بسیار اهمیت دارد. افغانستان می تواند کشور های منطقه را با هم وصل کند. اگر افغانستان به نقطه وصل کشور های منطقه مبدل نشود، بازار تجاری کشور های منطقه به حاشیه خواهند. مابه همین منظور بزودی خط آهن از چین به مزار شریف را صل خواهیم کرد.

در همین حال، معین سیاسی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت راه ابریشم برای افغانستان می گوید که  وصل شدن افغانستان از مسیر راه ابریشم با کشور های منطقه در تأمین صلح و رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

سفیر چین در کابل، در حالی تأکید بر همکاری های اقتصادی به افغانستان دارد که قرار است تا ده روز دیگر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، برای امضای تفاهمنامه های اقتصادی بویژه پروژه راه ابریشم به این کشور سفر کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top