سرپرستان وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی موظف شدند

رییس جمهورغنی، معصوم استانکزی را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی توظیف کرده است. به اساس یک نامه خبری ریاست جمهوری، آقای غنی همچنان دگر جنرال عبدالله رییس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع ملی را، به عنوان سرپرست این وزارت گماشته است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که این سرپرستان برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد؛ اما در باره زمان مشخص معرفی شدن آنان چیزی نمی گوید.

وزارت دفاع ملی از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون از سوی سرپرستان اداره شده است. پیش از این شیر محمد کریمی و محمد معصوم استانکزی به صفت نامزد وزارت دفاع ملی به مجلس از سوی رییس جمهور معرفی شده بودند اما این دو نامزد نتوانستند رآی اعتماد مجلس را به دست بیاورند. اکنون منتظر باید که چه زمانی، نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top