حافظی: حکومت برای رشد اقتصادی کشور موقف روشن ندارد

اتاق تجارت و صنایع می گوید که حکومت نسبت به بخش خصوصی کم توجهی می کند. مسوولان این نهاد می گویند که حکومت وحدت ملی برای رشد اقتصادی کشور موضع روشن ندارد.

اتاق تجارت و صنایع نشستی را تحت عنوان” سرمایه گزاری های کوچک و متوسط” برای بررسی فرصت های تجاری و تقویت صنایع از سوی شماری از نهاد های خصوصی در کابل برگزار کرده است. حمایت از سرمایه گزاری های کوچک در راستای رشد اقتصاد کشور با اهمیت خوانده شده است. آذرخش حافظی رییس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع با تاکید بر رشد اقتصاد در کشور می گوید که حکومت نسبت به رشد بخش خصوصی کم توجهی می کند. آقای حافظی می افزاید که حکومت وحدت ملی برای رشد اقتصادی در کشور، موضع روشن ندارد.

این مقام اتاق تجارت و صنایع، نا امنی را مانع عمده سرمایه گزاری در کشور می داند و از حکومت می خواهد که امنیت جانی سرمایه گزاران را تضمین کند.

این درحالیست که به باور آگاهان اقتصادی، عدم حمایت دولت از سرمایه گزاران و نبود فرصت های کاری از عمده ترین عامل های عدم رشد سرمایه گزاری در کشور است. این آگاهان می گویند که حکومت با گذشت هر روز فرصت های سرمایه گزاری در کشور را از دست می دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top