داکتر عبدالله در آینده نزدیک به کشور های تاجیکستان، چین و ترکیه سفر می کند

رییس اجرایی حکومت از سفرش به کشورهای تاجیکستان، چین و ترکیه در روزهای نزدیک خبر می دهد. به گفته ی رییس اجرایی، امضای توافق نامه پروژه کاسا یکهزار، گسترش همکاری های دوجانبه میان افغانستان، چین و ترکیه و نیز اشتراک در نشست بین المللی کمک های بشری از آجندای اصلی سفرش به این کشور ها است.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت که در نشست شورای وزیران صحبت می کرد، به گسترش روابط با کشورهای منطقه تاکید کرد. رییس اجرایی همکاری های منطقه ای در راستای بهبود وضع امنیتی و گسترش روابط تجاری به ویژه رشد اقتصادی در کشور را با اهمیت عنوان کرد. آقای عبدالله، با تاکید بر بهبود روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه، از سفرش به کشورهای تاجیکستان، چین و ترکیه در روزهای نزدیک خبر داد. امضای توافق نامه پروژه کاسا یکهزار به منظور انتقال انرژی از طریق افغانستان به آسیای جنوبی از آجندای اصلی سفر رییس اجرایی به تاجیکستان گفته شده است.

گسترش همکاری های دوجانبه میان افغانستان، چین و ترکیه و نیز اشتراک در نشست بین المللی کمک های بشری از هدف های سفر رییس اجرایی به کشورهای چین و ترکیه است.

در حال رییس اجرایی حکومت به همکاری های منطقه ای در امر بهبود روابط میان کشورهای منطقه تاکید می کند که در حال حاضر شماری از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در راستای تامین صلح و بر قراری امنیت در این کشور صادق نیست.

نوشته‌های مرتبط


Top