وزارت انکشاف دهات قرارداد ساخت و ساز ۱۲۲ پروژه را با شوراهای انکشافی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ۱۲۲ پروژه توسعه ای به هزینه ۴۳۴ میلیون افغانی را با نمایندگان شوراهای انکشافی و شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام امضای قرارداد این پروژه ها از نمایندگان شوراهای انکشافی خواست که در راستای تطبیق این پروژه ها تلاش جدی کنند.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که هزینه این پروژه ها از کمک های بانک جهانی و بانک انکشاف آسیای تمویل می شود. به گفته ی آقای درانی، این پروژه ها شامل دیوارهای استنادی، کانال، سرک و پل و پلچک می شود. وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که با تکمیل شدن این پروژه ها، به بیش از شش هزار نفر آب صحی آشامیدنی فراهم خواهد شد. آقای درانی از نمایندگان شوراهای انکشافی می خواهد که در راستای تطبیق این پروژه ها تلاش جدی کنند.

با اینهمه، نمایندگان شورا های انکشافی از تلاش ها در راستای تطبیق این پروژه ها اطمینان می دهند.

این درحالیست که به گفته ی مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق این پروژه ها سه تا نه ماه را در بر خواهد گرفت.

نوشته‌های مرتبط


Top