نگرانی بانوان تجارت پیشه از سقوط فعالیت های اقتصادی شان در کشور

شماری از زنان تجارت پیشه نسبت به آینده فعالیت های اقتصادی زنان نگرانی می کنند. آنان از کم رنگ بودن نقش زنان در بخش های اقتصادی انتقاد می کنند. تغییرات مثبت در دسترخوان شهروندان کشور یکی از شعاری های عمده رهبران حکومت وحدت ملی بود. اما حالا که نزدیک به دوسال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد تغییرات چندانی در بخش های اقتصادی و کار و بار شهروندان کشور دیده نمی شود. شهروندان کشور می گویند که وضعیت اقتصادی شان نسبت به گذشته بدتر شده است. در همین حال شماری از زنان تجارت پیشه از سقوط فعالیت های اقتصادی خود نگرانی می کنند.

یلدا عظیمی یکی از بانوان تجارت پیشه می گوید که نقش زنان در تجارت و فعالیت های اقتصادی کم رنگ شده است. بانو عظیمی نبود امنیت، رسم و رواج های حاکم در جامعه و دسترسی نداشتن بانوان به منابع پولی را از عامل های عمده فرا راه بانوان تجارت پیشه عنوان می کند. بانوان تجارت پیشه از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که به وعده هایی که در زمان پیکارهای انتخاباتی به مردم به ویژه بانوان داده بودند عمل کنند.

این درحالیست که میزان نارضایتی مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی اوج گرفته است. یافته های یک نهاد پژوهشی نشان میدهد که ۸۱ درصد شهروندان کشور از کارکرد دوساله حکومت ناراض اند.

نوشته‌های مرتبط


Top