آگاهان اقتصاد: حکومت باید جوانان بیکار را در بست های خالی جذب نماید

آگاهان اقتصادی می گویند که جذب جوانان در بست های خالی دولتی بهترین فرصت برای حکومت است تا آنها را شامل بازار کار کند. بیش از ۲۵ هزار بست خالی در اداره های دولتی در حالی وجود دارد که هزاران جوان از بهر بیکاری فرار از کشور را بر قرار ترجیح داده اند. شماری از آنان برای رفتن به خارج در آب های اروپا غرق شده اند.

آگاهان اقتصادی با انتقاد از بی برنامگی حکومت در راستای ایجاد زمینه های شغلی در کشور، ضعف مدیریتی را دلیل این کار می دانند. محمد رضا محقق آگاه اقتصادی می گوید که حکومت در بست های خالی دولتی جوانان بیکار را جذب کند، تا از فرار آنها به خارج جلوگیری شود. آقای محقق می افزاید که فقر، اعتیاد به مواد مخدر و پیوستن جوانان به صفوف مخالفان مسلح از پیامدهای بی برنامگی حکومت است که به آنان اشتغالزایی نکرده است.

این در حالیست که هم اکنون ده ‌ها هزار جوان تحصیل کرده از بهر بیکاری در کشور رنج می ‌برند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت باید هر چی زودتر آن عده از جوانان کشور که بیکار استند را در بست های خالی موجود در حکومت جذب کند.

نوشته‌های مرتبط


Top