هشتاد درصد آب های کشور هدر می رود

از روز جهانی آب در کابل گرامی داشت شد. مقام های حکومتی می گویند که آب های کشور به مدیریت جدی نیاز دارد.

سوم حمل/فروردین برابر است با روز جهانی آب. از این روز در کابل به گونه ی رسمی گرامی داشت شد. در این مراسم مقام های بلند پایه ای حکومتی حضور داشتند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید که اگر محیط زیست مدیریت نشود منابع آبی کشور با فاجعه روبه رو خواهد شد. آقای عثمانی ضعیف در مدیریت آب های کشور را می پذیرد و می افزاید که کار برای بهبود این مساله جریان دارد.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که آب های کشور به مدیریت جدی نیاز دارد. آقای درانی تاکید می کند که از بیست درصد آب های کشور استفاده می شو و باقی همه به کشورهای همسایه سرازیر می شوند.

در همین حال اسدالله ضمیر وزیر زراعت و آبیاری می گوید که در سال روان خورشیدی بیش از ۱۹۰ پروژه آبیاری در کشور تطبیق خواهد شد. آقای ضمیر می افزاید که در سال ۱۳۹۴، چهار میلیارد افغانی اقلام زراعتی به کشور وارد شده است.

زمین های زیادی در کشور وجود دارند که آب ندارند اما درصورت مدیریت آب می شود از آنها حاصل بدست آورد. آگاهان بخش کشاورزی می گویند که اگر آب های کشور خوب مدیریت شوند، دیگر نیاز نیست که حکومت از خارج مواد ارتزاقی وارد کند.

نوشته‌های مرتبط


Top