شورای موقت طبی افغانستان افتتاح شد

شورای موقت طبی کشور در کابل افتتاح شد. وزیر صحت عامه می گوید که اعتماد نداشتن بیمار به داکتر و نظام صحی کشور سبب شده است تا شماری از شهروندان کشور برای تداوی به خارج از کشور بروند.

نبود نظام صحی درست و اعتماد نداشتن به داکتران، پای شماری از شهروندان را برای تداوی به خارج می کشاند. وزارت صحت عامه برای کنترل عرضه خدمات بهتر صحی شورای موقت طبی افغانستان را ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این شورا تقویت کیفیت خدمات صحی گفته شده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که اعتماد نداشتن بیمار به داکتر و نظام صحی کشور سبب شده است تا شماری از شهروندان کشور برای تداوی به خارج از کشور بروند. وزیر صحت عامه می افزاید که امیدوار است با ایجاد این شور ا داکتران بتوانند کیفیت خدمات صحی را بلند ببرند.

از سویی هم فریده مومند وزیر تحصیلات عالی از آغاز بررسی ها برای ارزیابی و معیاری سازی نصاب درسی دانشگاه های طبی در سراسر کشور خبر می دهد. بانو مومند می گوید که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا نصاب درسی دانشگاه های طبی را با معیاری های جهانی عیار کند.

در همین حال نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از تطبیق نشدن قانون کار در سکتور صحت انتقاد می کند. بانو اوریا خیل می گوید که برای حمایت از سیستم صحی و عرضه خدمات با کیفیت، باید قانون کار تطبیق شود.

در حالی از بلند بردن کیفیت خدمات و تعلیمات صحی در کشور سخن گفته می شود که به اساس آمارها سالانه شهروندان کشور بیش از ۳۰۰ میلیون دالر برای تداوی در بیرون از کشور مصرف می کنند.

برچسب ها

Top