شهر داری کابل: از غصب زمین های دولتی در کابل جلو گیری می کنیم

شهرداری کابل می گوید که غصب زمین های دولتی در این شهر ازسویی زورمندان به شدت ادامه دارد. به گفته مسوولان این اداره، با همکاری گارنیزیون کابل و فرماندهی پلیس جلو غصب زمین های دولتی در کابل گرفته می شود.

غصب زمین های دولتی و ساخت و ساز ساختمان های خود سر از دیر زمانی است که در کابل ادامه دارد و به گفته مردم حکومت همواره برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی و ساخت و ساز ساختمان های خود سر ناکام بوده است. محمد سرور رییس کنترل ساختمان های شهرداری کابل می گوید که غصب زمین های دولتی در شهر کابل از سوی زورمندان به شدت ادامه دارد.

به تازگی رییس جمهور، برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی و ساخت ساختمان های خودسر فرمانی صادر کرده است. در این فرمان گارنیزون و پلیس کابل موظف شده اند که با شهرداری یکجا جلو غصب زمین های دولتی و ساخت ساختمان های خود سر را بگیرند.

طی سال های اخیر صدها بلند منزل رهایشی و تجاری در نقاط مختلف شهر کابل ساخته شده است. بیشتر این ساختمان ها از سوی مقام های بلند پایه دولتی اعمار شده اند. این درحالیست که نگرانی شدید از آسیب پذیر بودن این ساختمان ها در برابر رویداد های طبیعی مانند زمین لرزه نیز وجود دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top