اتحادیه کاگران: حکومت در زمینه اشتغال زایی برای شهروندان کشور ناکام مانده است

اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید که حکومت در عملی کردن تعهداتش برای ایجاد زمینه کار ناکام مانده است. رییس این اتحادیه می گوید که حکومت باید برای ایجاد شغل به مردم، با سکتور خصوصی هماهنگی بیشتر کند.

ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان یکی از وعده های کلان رهبران حکومت وحدت ملی در زمان کارزارهای انتخاباتی شان بود. اما دیده می شود که رهبران حکومت به این وعده های شان عمل نکرده اند. معروف قادری رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی نتوانسته است به وعده هایش عمل کند. آقای قادری از حکومت می خواهد که برای ایجاد زمینه های کاری به شهروندان کشور جدی عمل کند.

از سویی هم شماری از شهروندان کشور از عملی نشدن وعده های حکومت ابراز نارضایتی می کنند و از حکومت می خواهند که زمینه کار را برای آنها فراهم کند.

این در حالیست که بعد از به وجود آمدن حکومت ملی هزاران شهروندان کشور از بهر فقر و بیکاری برای پیدا کردن لقمه نانی کشور را ترک کرده اند و راهی راه های پر خم و پیچ کشورهای اروپایی شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top