معمای لاینحل توزیع شناسنامه های برقی؛ آیا آغاز این پروسه به بن بست رسیده است؟

توزیع شناسنامه های برقی یکی از پروسه های ملی در افغانستان گفته می شود. هرچند حدودا از سه سال به این سو طرح توزیع شناسنامه های برقی برای شهروندان افغانستان ریخته شده بود و تا کنون هزینه های زیادی پولی برای این پروسه مصرف شده است، اما ظاهرا با گذشت هر روز نه تنها که گشایشی در کار توزیع شناسنامه های برقی دیده نمی شود، بل این گروه کورتر و محکم تر می شود. با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی یکی از وعده های رهبران این حکومت، آغاز به کار توزیع شناسنامه های برقی به شهروندان افغانستان بود. اکنون درحالی که بیشتر ازیک سال ازعمر این حکومت گذشته است، اما از توزیع شناسنامه های برقی خبر نیست.

اکنون گفته می شود که وزارت داخله افغانستان گفته است که پس از پایان ماه قوس امسال، قرارداد کارمندان اداره شناسنامه های برقی تمدید نمی شود. وزارت داخله دلیل ین کاررا قطع کمک های مالی به این اداره گفته است. این درحالی است که ریاست اجراییه بیست و هشت ماه اسد امسال که برابر با روز استرداد استقال کشور نیز است، روز توزیع شناسنامه های برقی گفته بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top