حقجو: سرمایه گذاری در کشور ۲۶ درصد کاهش یافته است

اداره آیسا می گوید که میزان سرمایه گذاری در کشور بیست و شش درصد کاهش یافته است. سرمایه گذاری از سال ۲۰۱۱ به این طرف در افغانستان رو به کاهش بوده است. محمد قربان حقجو رییس اداره سرمایه گذاری یا آیسا می گوید که میزان سرمایه گذاری در کشور در نه ماه سال جاری نسبت به نه ماه سال گذشته بیست و شش اعشاریه شش درصد کاهش یافته است.

رییس اداره سرمایه گذاری می افزاید که میزان کاهش سرمایه گذاری در سکتور های مختلف بوده است و بیشترین کاهش سرمایه گذاری در سکتور ساختمانی می باشد. به گفته آقای حقجو، بالا ترین رقم کاهش سرمایه گذاری در ولایت های ننگرهار، کندز و هرات می باشد. ارقام زیر کاهش سرمایه گذاری را در بخش های مختلف نشان می دهد.

۱- سکتور ساختمانی ۵۸ درصد کاهش.

۲- سکتور صنعت ۲۵ درصد کاهش.

۳- سکتور زراعت ۱۲ درصد کاهش.

۴- سکتور خدمات ۹ درصد کاهش.

اما رییس آیسا می گوید که در سکتور معادن میزان سرمایه گذاری هفت درصد افزایش یافته است.

نبود امنیت، خروج نیروهای خارجی، تطبیق نشدن پروژه های زیر بنایی و موجودیت فساد اداری از عامل های است که در زمینه کاهش سرمایه گذاری در کشور نقش داشته اند.

اداره سرمایه گذاری می گوید که اگر وضعیت به همین گونه پیش رود و در زمینه معادن و زراعت سرمایه گذاری صورت نگیرد، وضعیت سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا نخواهد کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top